Skip to main content

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Omschrijving dienstverlening

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VRS Next B.V., hierna genoemd VRS NEXT, is volledig toegespitst op het ontwikkelen, exploiteren en onderhouden van een referentienetwerk voor hoog nauwkeurige plaats- en positiebepaling op basis van RTK GNSS technologie voor professionele toepassingen, waaronder landmeetkunde, maatvoering, 3D machinebesturing, precisielandbouw en de inzet van drones voor mapping en inspecties. Op basis van dit netwerk stelt VRS NEXT correctiedata alsmede ruwe data voor nauwkeurige plaats- en positiebepaling op basis van satellietnavigatie ter beschikking. De coördinaten van de GNSS referentiestations worden jaarlijks officieel door het Kadaster en de Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat gecertificeerd. Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de klant inloggegevens en kan daarmee vervolgens, met de daarvoor geschikte GNSS apparatuur, binnen het gehele dekkingsgebied gestandaardiseerde correctiedata of ruwe data gebruiken om real time of achteraf middels postprocessing plaats- en positiebepalingen in het ETRS89 coördinatenstelsel verrichten. Deze zijn desgewenst te transformeren naar lokale coördinatensystemen, zoals Lambert en RD-NAP. Voor real time plaats- en positiebepaling stelt VRS NEXT RTK correcties ter beschikking conform het RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) formaat, welke via een (mobiele) internetverbinding (GPRS/UMTS/HSDPA/3G/4G) middels het NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) protocol ontvangen kunnen worden.

Artikel 2 – Advies en informatie

Gebruikers kunnen voor het instellen van de verbinding met het netwerk, advies over het gebruik en de verschillende toepassingen van het systeem contact opnemen met de medewerkers van VRS NEXT. Voor informatie over specifieke instellingen binnen de software voor de gebruikte GNSS hardware wordt doorverwezen naar de leverancier van de apparatuur.

Artikel 3 – Omvang van de dienstverlening

Voor real time applicaties zijn de RTCM correcties te verkrijgen door op basis van NTRIP aan te melden met de aangeleverde inloggegevens. De klant dient per GNSS ontvanger een abonnement af te sluiten voor het verkrijgen van RTCM correcties. Voor het achteraf postprocessen van gegevens kunnen gebruikers van het VRS NEXT netwerk per e-mail RINEX data opvragen van de gewenste stations binnen het dekkingsgebied.

Artikel 4 – Doorgifte aan derden

Aangeleverde informatie, zoals inloggegevens en RINEX data, is uitsluitend bestemd voor (intern) gebruik bij de klant. De klant zal deze gegevens niet ter beschikking stellen of doorverkopen aan derden.

Artikel 5 – Abonnementstarieven

De tarieven voor het gebruik van VRS RTK correcties en de optionele NTRIP SIM bestaan uit een vast abonnement, af te sluiten met een looptijd van een maand of een jaar. De initiële looptijd wordt telkens stilzwijgend met dezelfde periode van een maand of een jaar verlengd. De abonnementskosten worden maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de gekozen looptijd, vooraf gefactureerd. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Alle tarieven zijn exclusief BTW en gepubliceerd op de website vrsnext.com. De verschillende abonnementsvormen en tarieven zijn gebaseerd op de belasting van de netwerkinfrastructuur. Het gebruik van het netwerk is bij ieder abonnement onbeperkt voor de specifieke toepassing. VRS NEXT behoudt zich het recht voor om, bij een redelijk vermoeden van enig feitelijk misbruik, oneigenlijk gebruik in te perken door de levering van correctiedata tijdelijk te staken of extra abonnementskosten in rekening te brengen, passend bij het gebruik en de inzet van de netwerkdienst. 

Artikel 6 – Gebruik NTRIP data SIM

Bij het afsluiten van een abonnement kan de klant opteren voor een NTRIP data SIM van VRS NEXT. Deze speciale in samenwerking met T-Mobile ontwikkelde data SIM biedt optimale beschikbaarheid, veiligheid en maximale zekerheid voor de ontvangst van RTK VRS correcties via RTCM. De NTRIP data SIM is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het modem van de GNSS ontvanger en het ontvangen van RTCM correcties. De medewerkers van VRS NEXT monitoren de status en werking van de NTRIP data SIM kaarten om optimale ondersteuning te leveren. Bij het monitoren van de status en werking wordt ook actief gekeken of er geen oneigenlijk of onprofessioneel gebruik van de SIM kaart plaatsvindt. Ondanks dat het internetverkeer niet enkel beperkt is tot het ontvangen van RTK VRS correcties verplicht de klant zich dit oneigenlijke gebruik tot een minimum te beperken en uitsluitend toe te passen wanneer dit noodzakelijk is voor het correct functioneren van de GNSS applicatie. Indien bovengemiddeld gebruik wordt waargenomen zal een medewerker van VRS NEXT contact opnemen met de klant om de situatie voor te leggen. VRS NEXT behoudt zich het recht voor om het oneigenlijk gebruik in te perken door de mobiele internetverbinding tijdelijk te blokkeren of extra abonnementskosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Betaling, niet nakoming en opschorting

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VRS NEXT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VRS NEXT aangegeven. VRS NEXT is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. VRS NEXT is, zonder daardoor in verzuim te komen, gerechtigd de klant toegang tot de correctieservice met onmiddellijke ingang te ontzeggen. Een tijdelijke ontzegging of bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting jegens VRS NEXT niet op, de verplichtingen jegens VRS NEXT blijven onverminderd van kracht. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De volledige netwerkinfrastructuur van VRS NEXT is ingericht op het leveren van maximale kwaliteit en is voor het waarborgen van de continuïteit met meervoudige redundantie uitgevoerd. In het geval van een eventuele storing zijn de nodige organisatorische maatregelen getroffen om deze snel en adequaat te verhelpen. Ondanks de grote zorgvuldigheid kan VRS NEXT de kwaliteit van de correctiedata en daarmee de nauwkeurigheden niet garanderen door factoren die buiten de invloedsfeer van VRS NEXT vallen. Hieronder inbegrepen, doch niet uitsluitend, de beïnvloeding van ontvangstkwaliteit, communicatiefouten bij de mobiele internetaanbieder, fouten in de gebruikte hard- of software van de GNSS fabrikant en fouten door beperkingen (Selective Availability) van GPS/GNSS en atmosferische (ionosfeer) verstoringen. Derhalve aanvaard VRS NEXT geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in het geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid. De klant vrijwaart VRS NEXT van iedere mogelijke aansprakelijkheid, ook jegens derden, voortvloeiend dan wel verband houdend met door VRS NEXT ten behoeve van de klant verrichte leveranties en/of diensten.

Artikel 9 – Opzegging abonnement

Abonnementen kunnen met een opzegtermijn van 1 maand vóór vervaldatum onder vermelding van het ordernummer schriftelijk, per e-mail beëindigd worden. De NTRIP data SIM dient na opzegging per post te worden geretourneerd. Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.